Informace o IPA

 

IPA je:

 • nezisková organizace .
 • největší mezinárodní sdružení policejních úředníků s počtem přes 400 000 členů v Národních sekcích 63 zemí světa .
 • nestátní organizace (NGO) s poradním statutem v hospodářské a sociální radě OSN a Radě Evropy .
 • doposud jedinou mezinárodní organizací policejních pracovníků bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, náboženství a světového názoru .
 • politicky i odborně nezávislá neváže se na žádnou jinou skupinu nebo instituci .
 • otevřená pro policii každého státu, který umožní mezinárodní kontakty a výměnou zkušeností mezi policejními příslušníky .
 • registrované sdružení u MV ČR je právnickou osobou, která se dělí na územní organizace


IPA chce:

 • podporovat přátelské vztahy a vzájemnou pomoc mezi policejními úředníky v naší zemi a zahraničí .
 • napomáhat a podporovat výměnu zkušeností v policejní oblasti a přispět tak k ulehčení mezinárodní policejní spolupráce .
 • svoji spolupráci s veřejností ovlivňovat obraz a představy o policii a tak pozitivně působit na vztahy mezi občany a policií .
 • studijními cestami a setkáními rozšiřovat znalosti svých členů a pochopení pro problémy druhých .
 • v rámci svých možností být činná a pomáhat v sociální oblasti .
 • napomáhat vzájemné toleranci a přispívat k porozumění mezi národy a udržení míru


IPA nabízí:

 • formou seminářů široký vzdělávací program, realizovaný v informačním a vzdělávacím centru na zámku Gimborn .
 • regionální, národní a mezinárodní vzdělávací setkání na všech pěti kontinentech .
 • stipendia v cizině pro doplnění dalšího odborného vzdělání .
 • policejní studium a vzdělávací cesty do dalekých zemí . každoroční mezinárodní setkání mládeže ( vždy v jiné části světa ) pro mladé členy organizace IPA a pro syny a dcery členů IPA .
 • týdny přátelství, sportovní soutěže a jubilea se sociálním a kulturním pozadím, k podpoře mezinárodních setkání mezi členy .
 • mezinárodní programy výměny mládeže, jedinečná příležitost pro nové zkušenosti v oblasti vzdělávání a kultury .
 • cenově výhodné rekreační pobyty v hotelích IPA doma i v zahraničí .
 • mnohostranné informace v místních nebo regionálních sděleních a časopisech IPA .
 • možnosti poznávání policejních zařízení doma i v zahraničí a výměnu zkušeností s kolegy bez rozdílu národnosti, hodnosti a služebního zařazení