Historie IPA ČS v minulém tisíciletí

    Prvé kroky International Police Association na půdě bývalé ČSFR byly dány navázáním kontaktů s německými policisty a pracovník IPA sekce SRN z Deggendorfu a Nabburgu, kam byli přijímáni asociovaní členové z řad našich policistů, do té doby pro ně neznámého prostředí a dění na poli policejní vzájemnosti a spolupráce. IPA spojovací úřad v Deggendorfu měl svého času nejpočetnější zastoupení z řad českých občanů, veden pod patronací Spolkové pohraniční policie (BGS).

    Posunem k samostatnosti lze charakterizovat setkání klatovských a chebských asociovaných členů, kteří společně založili Přípravný výbor IPA směřující ke vzniku československé sekce na bývalém našem, tehdy ještě společném . území. Dnem 11. července 1991 dochází k zaregistrování Československé sekce IPA u MV ČR se stanovením působnosti na celém území České a Slovenské Federativní republiky. Tomu předcházely i aktivity klatovských a chebských členů Přípravného výboru, kteří již 2. dubna 1991 zaslali tehdejším třem ministrům vnitra materiály s příslušnými návrhy na vznik IPA na společném území. Po zaregistrování došlo v září téhož roku ke společnému setkání v Brně za přítomnosti policistů obou republik. První jarní den roku 1992, znamenal skutečný samostatný vznik IPA na našem území, kdy ustavující kongres v rekreačním středisku Kozly u Chebu, za mezinárodní účasti, zejména kolegů a patronů z Německa, Československé sekce. Členská základna čítala 120 asociovaných a ostatních policistů. Zakláda­jícími členy byli Dušan Jakuba a Karel Fořt z Klatov a Lubomír Málek z Chebu. Fořt se stal tvůrcem Stanov, Jednacího a Shromažďovacího řádu a Prozatímních hospodářských směrnic.

    První územní skupina IPA vznikla v květnu 1992 v Klatovech. Prvním prezidentem se stal Pavel Běloch z Chebu. Za úzké spolupráce s německými kolegy dochází v Rio de Janieru k mezinárodnímu uznání Československé sekce. Kapitolu samostatnosti pak tvořilo období rozdělení Československa na dva samostatné státy, kdy vznikají Česká a Slovenská sekce IPA. Prvním IPA prezidentem České republiky se stává Karel Fořt, po němž až do současnosti přebral po dvě funkční období taktovku vedení Jaromír Širhal z Jindřichova Hradce. Pod jeho vedením se situace konsoliduje a IPA dostává rámec a výraznější podpory od služebního i rezortního vedení. I česká scéna pomalu a jistě získává ostruhy na poli mezinárodní spolupráce a policejní vzájemnosti, tak, jak je to typické v rámci evropského regionu, ale i ostatních částí světa. Při hledání a upevňování existence, ale i svébytnosti Českého státu, bez rozdílů národnostní příslušnosti, nalezneme společný evropský jazyk vyřčený v hesle esperantem: "Servo per Amikeco". Ohlédnutí zpět na počátky cesty znamená uvědomit si, co bylo a čeho je ještě třeba dosáhnout, abychom se staly garanty prosperity nových tradic a demokratických zvyklostí, které jsou všude v demokratickém světě běžné, potřebné a žádoucí. Atd..

    Snahy od samého prvopočátku směřovaly, dle vzoru soused­ních kolegů, zejména z Německa, k vydání vlastní publikace. Po rozdělení a vzniku IPA sekce ČR došlo k námětovému a bohužel jednorázovému vydání IPA Linie (CZ). Obsahově šlo o publikaci, která byla pouhým nástinem možností, vše však ztroskotalo na finančních možnostech, a tak IPA Linie zůstala po léta osamocena všem možným snahám i později stran vydávání publikace v Praze... V době prezidentování K. Fořta došlo ještě k vydání publikace, kde byly soustředěny materiály: Preambule, Stanovy, Jednací a Shromaždbvací řád a Prozatímní směrnice, (International Police Association CZ).

Kongresové listy 2002

II. kongres IPA, České sekce se uskutečnil v lednu 1997 v Praze na Spiritce. Při volbě nového předsednictva dochází k přílivu "nové krve" a oživení činnosti. Prezidentem se stává Jaroslav Širhal z ÚS 109 Jindřichův Hradec. I v této době jsou zaznamenány těžkosti, ale zlepšuje se vztah s rezortním a služebním vedením. Podstatně lepších výsledků ve všech sférách se dosahuje až v průběhu a konce roku 1998.
V oblasti propagace IPA se české sekci pod odborným vedením V. Duška podařilo vydat nulté a prvé číslo Českého I. P. A. Zpravodaje. V roce 1999 se uskutečnil III. kongres IPA - sekce ČR ve Znojmě a prezidentem se opětovně stal Jaroslav Širhal. Ještě téhož roku dne 16. prosince prezident IPA Jaroslav Širhal podepsal s policejním prezidentem genpor. JUDr. Kolářem "Rámcovou smlouvu o spolupráci a vzájemných vztazích mezi IPA a policií". IPA také uzavřela obdobnou smlouvu se Zařízením služeb pro MV a Lázeňskými léčebnými ústavy MV.