Historie naší územní skupiny IPA č. 109 Jindřichův Hradec se odvíjí již od zlomového roku 1989, respektive roku 1990, kdy jsme všichni měli možnost poprvé vyjet za hranice tehdejšího Československa do sousedního Rakouska a dále pak i do jiných států západní Evropy. Léta 1990 a 1991 byla naplněna živelností ve všech směrech včetně cestování. Krátkodobé návštěvy Rakouska i velké okružní jízdy Evropou, formovaly naše výhledy i do budoucích let. Právě tyto cesty do okolních zemí přinášely inspiraci pro širší profesní kontakty. S rakouskými kolegy se začala rozvíjet velice pestrá společná činnost. Uskutečnila se řada návštěv policejních oddělení, organizované nejen po služební linii, ale též neformální cestou, na základě nově vzniklých osobních kontaktů. Zejména úspěšná zahraniční reprezentace našeho sportovního klubu policie ve střeleckém sportu byly pro rakouské kolegy přímo terčem pro návrhy založit i sekci IPA v našich zemích. Takto získané kontakty se tak staly odrazovým můstkem pro budoucí územní skupinu IPA, neboť aktivní členové střeleckého oddílu se později stali jejím personálním základem.

 

    Realizace myšlenky republikové sekce IPA se za vznikající jádro budoucí Jindřichohradecké skupiny ujal s plným nasazením Jarda Širhal, kterému se následně podařilo napojit na skupinu z Chebu, kde se pod patronací německé sekce nejrychleji připravily základy pro založení Československé sekce, k jejímuž formálnímu zaregistrování nakonec došlo 11. července 1991. V březnu 1992 pak byla založena územní skupina v Českých Budějovicích, kde se jindřichohradečtí stali zakládajícími členy.

 

    Dne 28.5.1993, byla založena naše územní skupina Jindřichův Hradec pod číslem 109 a s 35 členy, z nichž 14 členů bylo dosud registrováno u ÚS České Budějovice. Vedoucím ÚS byl zvolen Jarda Širhal, 1. sekretářem Jarda Beran, 2. sekretářem Jan Mykyška a složení předsednictva uzavírala Dana Beníčková ve funkci pokladníka. Roční členský příspěvek byl stanoven na 600 Kč.

 V té době doznívající důsledky dělení Československa a formování struktury samostatné České sekce s sebou nesly prvky nejrůznějších tendencí někdy i odporujících smyslu IPA, kdy se naše ÚS jednoznačně stála na straně ostatních "venkovských" skupin bránícím těmto poškozujícím snahám, čemuž pozitivně napomáhal i význam Jardy Širhala, který v nově vzniklé IPA sekci ČR získal místo viceprezidenta.

 

    Již od svého počátku se začala naše ÚS velice intenzivně rozvíjet po stránce mnohých aktivit doma i v zahraničí, z nichž mnohé jsou zachyceny textem i obrazem v kronice založené s počátkem ÚS Pepou Nejedlým. Ještě na podzim roku 1993 se uskutečnil první z desetileté řady IPA bálů, které od počátku obsahovaly řadu svébytných prvků, jako každoroční dražba nebo různá umělecká vystoupení či sportovní ukázky. Tyto večery pořádané vždy na počátku plesové sezóny se staly společenskou akcí s velkou mezinárodní účastí, na níž přijížděli hosté ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Itálie, Německa i Polska.

 

    Tomu napomáhaly také kontakty získávané představiteli ÚS při svých cestách do zahraničí, jako např. cesta sekretáře Jardy Berana do Mnichova v červnu 1994 a následná cesta Slovinskem o měsíc později, nebo návštěva členů ÚS ve Fürstenfeldbrucku v SRN. Vedle společné červencové reprezentace členů ÚS IPA a oddílu sportovní střelby sportovního klubu policie u rakouských kolegů v Dobersbergu, uspořádali obě organizace 17. září 1994 střeleckou sobotu na střelnici v Dolním Skrýchově a 1. října došlo také na rybářské závody za účasti rakouských hostů.

 

    V květnu 1995 se uskutečňuje první z následné řady setkání členů IPA a rodinných příslušníků ve Starém Městě pod Landštejnem, zajišťovaný našimi Slavonickými členy. Součástí setkání se stává střelecká soutěž spolupořádaná se střeleckým oddílem SKP. V polovině září se pak uskutečnila první z tradičních akcí na dětském táboře Osika. Rok 1996 přináší navíc účast členů naší ÚS na setkání policistů Evropy v Nabburgu a účast na akci nazvané "Vítání hrdiny" na střelnici v Dolním Skrýchově v prosinci. Členská základna čítá na 49 členů.

 

    Na II. kongresu České sekce IPA konaném 11. ledna 1997 byla naše územní skupina společně s Chebskou, Českobudějovickou a Klatovskou vyzdvižena jako nejaktivnější a zároveň zde nabídl dosavadní prezident svoji rezignaci jako reakci na tuzemskou i zahraniční kritiku, že se mu nepodařilo prosadit Českou sekci do povědomí vedení resortu Policie ČR ani veřejnosti. Poprvé tak byl zvolen prezidentem Jarda Širhal, jemuž se následně s novým předsednictvem podařilo překonat dřívější těžkosti, postupně dosáhnout uznání IPA rezortním vedením Policie ČR a ve svém druhém funkčním období podepsat s policejním prezidentem přelomovou rámcovou smlouvu "O spolupráci a vzájemných vztazích mezi IPA a Policií ČR".

 

     II. kongres měl bezprostřední vliv také na složení předsednictva ÚS, kdy na výroční schůzi konané necelý týden poté, uvolnil prezident Jarda Širhal místo vedoucího ÚS, kterým byl následně zvolen dosavadní 1. sekretář Jarda Beran, na jeho místo pak Václav Hasnedl, zatímco funkce druhého sekretáře byla zrušena. Z uskutečněných akcí pak léto roku 1997 přináší navíc první z několika vodáckých výprav nazvaných "Expedice Vltava"

 

    Protože se v roce 1998 od nás oddělila část členů, kteří společně s příslušníky Jemnického policejního oddělení založili novou ÚS vyhovující více územnímu regionu slavonicka, z něhož pocházeli, stala se přirozeně vzniklá ÚS 106 Slavonice naším nejbližším partnerem. Společné "skoulení" s kolegy ve Slavonicích, čili turnaj v kuželkách či ve společenském víceboji, patří mezi vydařené akce, na které jsme byli vždy srdečně zváni. Nicméně odvrácenou stranou věci byla ztráta části aktivních členů naší ÚS.

 

    Konec tisíciletí také přináší změnu Výroční členské schůze z akce ryze pracovního zasedání na záležitost také společenskou, které se účastní také rodinní příslušníci za dobré hudby, zpěvu a s improvizovanou tombolou. Nové technologie otevírají nové možnosti prezentace ÚS a tak vznikají informační stránky ÚS, jako jedny z prvních (ne-li první) webových stránek IPA na rodícím se policejním intranetu.

 

    Očekávaná návštěva kolegů ve Vídni se uskutečnila v roce 2001, ještě za účasti prezidenta Jardy Širhala, který rok na to podlehl vážnému onemocnění. Náhlá ztráta jednoho z hlavních hybatelů naší ÚS stojícího navíc v čele organizace samotné se citelně dotkla naší územní skupiny, čemuž neprospěl ani další pokles členské základny na počet 32 v roce 2002. Také jubilejní desátý IPA bál na sklonku listopadu 2002 je na sedm let poslední, který naše ÚS pořádá, neboť poté je osloveno resortní vedení a podzimní IPA bály se mění na policejní plesy pořádané Okresním ředitelstvím Policie ČR Jindřichův Hradec.

 

    Výroční členská schůze konaná v roce 2003 zvolila za nového vedoucího ÚS Radima Madara a potvrdila v předchozím období zvoleného sekretáře Jardu Křivánka společně se stále aktivní původní hospodářkou. Do druhého desetiletí své existence sice ÚS vstupuje již s 38 členy, ale rok desátého výročí existence naší územní skupiny je zasvěcen spíše roční vzpomínce památky bývalého prezidenta, než bujarým oslavám.

 

    Snaha resuscitovat aktivitu ÚS naráží mnohdy na dopady vnitroresortních změn související s další reformou policie a odkládaným služebním zákonem v důsledku čehož se v následujících obdobích významně snižuje procento členů v aktivní službě, mění se jejich priority a to i z důvodu věkového posunu. Přesto se podaří uskutečnit setkání na Osice v roce 2004 nebo "přivítání jara" s opékáním prasátka na střelnici v Dolním Skrýchově v roce 2005. Koncem roku 2007 se mají členové možnost setkat také při návštěvě předvánoční Vídně. Připravována je i řada dalších, akcí, které musejí být následně z důvodu nedostatečného zájmu cílových účastníků zrušeny.

 

    Obecně však situace u jiných ÚS v tomto období není o mnoho lepší a podle informací ze setkávání vedoucích územních skupin patří naše ÚS stále k těm aktivnějším. I přes neúnavnou snahu vedoucího ÚS motivovat členy k častějším aktivitám, např. finančními příspěvky při účasti na akcích jiných územních skupin se stále více ukazuje potřeba účinné prezentace ÚS a aktivní získávání nových členů. Když je pak v červnu 2008 uspořádán dětský "Den plných her" na dolnoskrýchovské střelnici tradičně zajištěné od střeleckého oddílu SKP členem předsednictva ÚS Milan Míkou, nabídne se vhodný rámec jak dostat IPA do podvědomí nových kolegů v dostupných prostorách známých policistům ze střelecké přípravy.

 

    Zvětšující se počet členů ve výslužbě bez přístupu k policejnímu intranetu vyvolává potřebu přenést informační stránky na již běžně dostupný internet a tak jsou počátkem roku 2009 spuštěny tyto webové stránky a informace členům poskytovány emailem. První akcí ÚS prezentovanou na nových stránkách byl další ročník dětského dne na střelnici, na který jsou poprvé pozváni rodinní příslušníci všech policistů a zaměstnanců. Tato květnová akce je z důvodu potřebného personálního a finančního zabezpečení pořádána společně s Nezávislým odborovým svazem Policie ČR. V září 2009 je pak společně se členy NOSP a policejními Veterány poprvé pořádáno setkání na střelnici doprovázené živou hudbou.

 

    Tyto úspěšné akce jsou dobrým odrazovým můstkem pro oslovování potenciálních zájemců o členství, kterého se aktivně ujímá Milan Synek. V následujících dvou letech pak dochází výraznému nárůstu členské základny, přibývá aktivních členů a daří se také realizovat návrhy na výrobu oděvních součástí a upomínkových předmětů s logem IPA. Úspěšná spolupráce při pořádání těchto akcí i nezanedbatelná materiální a organizační podpora umožnila po zrušení ekonomické nezávislosti okresního policejního ředitelství navázat v roce 2010 na úspěšnou tradici IPA bálů a návrátit organizaci plesu zpět pod křídla IPA. Přibývá tak třetí každoroční akce.

 

         Vedle těchto dosud největších akcí v historii naší ÚS, neboť jen dětského dne se v roce 2011 zúčastňuje již více jak osmdesát dětí, se daří pořádat i řadu menších akcí jako návštěva výstavy modelů jednoho ze členů ÚS nebo prohlídka prvorepublikových opevnění pořádanou členy Klubu vojenské historie 29. pěší pluk "J. J. Švece" Jindřichův Hradec, kteří svými ukázkami opakovaně pomohli oživit dětský den i listopadový ples. Zároveň se podařilo navázat spolupráci s dalšími institucemi a neziskovými organizacemi. V polovině října 2011 jsme se opět po dlouhé odmlce účastnili kuželkového skoulení pořádaného Slavonickou IPA, kde jsme také navázali nová přátelství s kolegy z Polska a Maďarska.

 

    Zatímco počátkem roku 2011 Výroční členská schůze formálně potvrdila sekretářem Milana Synka vykonávajícího poslední roky řadu typických činností za nepřítomného sekretáře a Jirka Toufar zde poprvé nabídl spolupráci klubu vojenské historie, jehož byl místopředsedou. VII. kongres IPA konaný počátkem října zvolil do revizní komise IPA sekce České republiky vedoucího ÚS Radima Madara, čímž dochází k návratu našeho člena do nejvyšších orgánů IPA v ČR.

 

    V roce 2012 se opět podaří uskutečnit navíc několik menších akcí, na dětský den jsou poprvé pozváni také malí účastníci z Fondu ohrožených dětí "Klokánek" a zrodí se nápad uctít desetileté výročí od úmrtí Jardy Širhala uspořádáním memoriálu s jeho jménem. Tradiční zářiové posezení při hudbě je tak rozšířeno o odpolední střelecké klání a ještě téhož roku dá vzniknout prvnímu ročníku Memoriálu Jaroslava Širhala. Také se poprvé v historii naší skupiny stává členem strážník městské policie.

 

    Rok 2013 byl ve znamení oslav 20. výročí existence naší ÚS, která do počátku třetí dekády své existence vstupuje s 60 členy. Úvodní společenskou akcí je 20. policejní ples, na kterém jsou slavnostně předány vyznamenání Stříbrný odznak IPA za dvacet let aktivního členství a řada medailí IPA sekce ČR za mimořádné zásluhy o činnost a rozvíjení IPA. Tento večer pořádaný poprvé v druhé půli plesové sezóny je díky excelentnímu výkonu Hudby Hradní stráže a Policie ČR, nezapomenutelnému vystoupení skotského dudáckého bandu i tradičně zdařilé moderaci "četníků a financů" z klubu vojenské historie, všeobecně považován nejen za vyvrcholení dosavadní dvacetileté řady policejních plesů, ale i řazen mezi nejlepší jindřichohradecké plesy vůbec. Také dětského dne se zúčastnilo rekordních 108 dětí, které spolu s doprovodem a pořádajícími účastníky přesáhly celkovým počtem dvěstěpadesát osob. V polovině června se pak vydařilo také setkání členů při živé hudbě uspořádané k 20. letům existence ÚS na jindřichohradeckém letišti. Další akcí navíc byla listopadová návštěva sklípku ve Velkých Pavlovicích, kterou bezezbytku naplánovala a zorganizovala dámská část naší ÚS.

 

    První akcí roku 2014 byl opět vydařený ples a členská základna pokračovala rozšiřováním o řadu dalších kolegů přestupujících ze Slavonické ÚS 106, včetně aktivních organizátorů různých akcí a mezinárodních setkání, čímž se naší ÚS otevřela možnost využití osvědčených zahraničních kontaktů. Členská základna také poprvé v historii ÚS dosáhla hranice 70 členů čímž se od založení ÚS počet členů zdvojnásobil.

   Únorová schůze předsednictva ÚS přinesla avizovaná odstoupení Radima Madara po jedenácti letech z funkce vedoucího ÚS, který bude nadále působit především v republikové revizní komisi IPA sekce ČR a Milana Synka z funkce sekretáře, aby se věnoval především funkci předsedy NOSP spolupracující při pořádání společných akcí. Do konce volebního období 2012-2015 byl předsednictvem zvolen vedoucím IPA ÚS 109 Vladimír Hanousek a sekretářem Josef Tunka.

    Počátkem srpna byla uvedena v život také facebooková stránka naší ÚS využívající výhody sociálních sítí při komunikaci mezi členy i příznivci, a při navazování nových tuzemckých i zahraničních přátelství. Nový vedoucí ÚS se ujal aktivní propagace IPA mezi policisty přímo na jednotlivých odděleních. 

    Počátkem roku 2015 se dokončilo připravované předání hospodaření ÚS Daně Neužilové, která nahradila ve funkci pokladní Danu Amortovou, jež se o hospodaření starala od založení ÚS téměř 22 let. Také se především zásluhou Petra Ondráka po mnoha letech podařilo obnovit vztahy se zahraničními skupinami a navázat přítelství se členy maďarské IPA Győr Moson Sopron a polské IPA Leszno, kteří přijali pozvání na ples 28. února. Den před plesem se uskutečnilo posezení s těmito zahraničními kolegy v Pilot baru na jindřichohradeckém letišti, kam sekretář Pepa Tunka přivedl ostatní muzikanty z Grass & Roses.

   Počátkem dubna překročil poprvé počet 80 členů ÚS 109. Dubnová členské schůze byla volební a potvrdila ve funkcích vedoucího Vladimíra Hanouska, sekretáře Josefa Tunku a pokladní Danu Neužilovou. Poprvé od založení ÚS byl zvýšen členský příspěvek z 600 Kč na 700 Kč a bylo schváleno vydání vlastních medailí ÚS 109.


  

    Ke dni 1.4.2015 měla územní skupina 109 Jindřichův Hradec 81 členů především z Jindřichohradecka, ale i Táborska a Pelhřimovska.